کاهش استرس با ذهن آگاهی

MBSR

بیشتر ناراحتی ها و رنج کشیدن ما ناشی از این واقعیت است که همواره میخواهیم اوضاع و احوال با آنچه واقعا هستند متفاوت باشند.
 mbsr قصد دارد به افراد کمک کند یاد بگیرند به جای اینکه به فکر گذشته یا نگران آینده باشند چگونه به طور کاملتری در زمان حال
زندگی کنند .
ذهن آگاهی را میتوانیم دارای دو بخش در نظر بگیریم:  توجه و کنجکاوی
 توجـه بـه ایـن معنی اسـت که مـا با صرف زمـان، توجـه و آگاهی خـود را روی احساسـات فیزیکی، افـکار و محیط اطـراف متمرکز
کنیـم. بـه عنـوان مثـال، بـه خودمـان تذکـر دهیم کـه روی چیزهایـی متمرکز شـویم که معمـولا فرامـوش میکنیـم مثل نفس
کشـیدن یـا کل احسـاس و حرکاتي که در نشسـتن نقـش دارند..
کنجـکاوی بـه این معنی اسـت که مـا بدون قضاوت, بـه چیزهایی توجه کنیم که در مسـیر حـواس ما قرار میگیرنـد. ما انسانها تجربه کردن را دوست داریم و حاضر به تغییر آن نیستیم. کنجکاوی یعنی زمانی که  یک موقعیت اتفاق میافتـد متوجه باشیم یک فکر یـا موقعیت فقط
در حـال اتفـاق افتـادن اسـت بـدون آنکـه بـه آن واکنشـی نشـان دهیم. یک جنبـه دیگر کنجـکاوی این اسـت که بـه موقعیتهای
مختلـف نزدیـک شـویم بـدون آنکه فکـر کنیم این موقعیـت چه احساسـی در ما ایجاد خواهـد کرد. به عنـوان مثال، اگر مـا خودمان
را عـادت دادهايـم کـه  یـک وظیفـه روزانـه بـه عنوان کاری خسـته کننـده ببینیم، احتمالا  جنبـه متفـاوت آن کار را که
ميتوانـد بـه روز مـا معنایـی جديـد بدهـد، از يـاد میبریم. زمانی که ما کنجکاو باشـیم، ذهنـی باز داریـم…

ذهن آگاهی

 برنامه مراقبه, بررسی بدن  را شامل میشود که به افراد کمک میکند تا تمام احساسات  را در بدنشان مشاهده کنند و بشناسند.
ذهن آگاهی باعث میشود افراد آگاهی کامل را به تمام فعالیتهای روزمره خود مثل ایستادن ,راه رفتن و خوردن انتقال دهند.
کسانی که ذهن آگاهی را انجام میدهندو با منابع بیرونی و درونی استرس به صورت سازنده ارتباط بر قرار کنند.
این تمرینها, ادغام جامع اصول و مهارتهای آگاهی کامل است که برای درمان افسردگی هم اجرا میشود.

نویسنده: آناهید اسلامی

مرکز مشاوره و روانشناسی آبان 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست