دوره مشاوره پیش از ازدواج

دوره شکست عشقی

دوره زوج درمانی سیستمی

دوره زوج درمانی گلاسر

دوره زوج درمانی هیجان مدار

دوره زوج درمانی شناختی_رفتاری CBCT

دوره زوج درمانی صمیمیت باگاروزی

دوره زوج درمانی با ACT

دوره مصاحبه و تشخیص بالینی

دوره مبانی نظری CBT

دوره CBT برای درمان افسردگی

دوره فعالسازی رفتاری BAT

دوره درمان بین فردی افسردگی IPT

دوره درمان اختلال اضطراب فراگیر _ GAD

دوره درمان اختلال پنیک اتک_PANIC

دوره درمان اختلال اضطراب پس از سانحه_PTSD

دوره درمان اختلال آگورافوبیا_SAD

دوره درمان اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)

دوره مبانی ACT

دوره مبانی MCT

دوره درمان افسردگی با MCT و ACT

دوره درمان اضطراب با MCT و ACT

دوره طرحواره درمانی مقدماتی

دوره طرحواره درمانی پیشرفته

دوره رفتار درمانی دیالکتیک DBT

دوره ذهن آگاهی _ MINDFULNESS

دوره درمان تنظیم هیجان (فراتشخیصی)

فهرست